Belt Test


June 18th, 2010

Kibadachi Choku-tsuki
Kibadachi Shuto-uke
Kihon Gohon Kumite
Kihon Gohon Kumite
Kihon Gohon Kumite
Kihon Gohon Kumite
Taikyoku Shodan